Opdrachten

Organisatieontwikkeling

 • Woningcorporatie Portaal: Begeleiding van een ontwikkeltraject voor sociale innovatie – vernieuwing van de relatie en samenwerking met huurders, rollen en taken van Portaal en huurders, houding en gedrag van Portaalmedewerkers en huurders. Lerend ontwikkelen: “de brug bouwen terwijl we eroverheen lopen.”
 • FrieslandCampina: Management Developmenttraject.
 • Gemeente Soest: Advies en coaching bij een door de gemeente zelf geleide interne organisatieontwikkeling.
 • Gemeente Tiel: Begeleiding van raad, college en managementteam bij ambtelijk bestuurlijk samenspel in tijden van bezuinigingen (zie artikel Schouwtoneel in het VNG Magazine).
 • Gemeente Hilversum: Verankeren van de verandering en verkennen van nieuwe kansen voor samenwerking binnen de afdeling Stadsontwikkeling. Volgens de methode van ‘Waarderend Onderzoeken’ uitgegaan van de aanwezige kracht in plaats van te zoeken naar defecten.
 • Gemeente Den Bosch: Verbeteren ambtelijk – bestuurlijk samenspel met een ontwikkelteam uit de organisatie.
 • Welzijnsorganisaties Doenja Utrecht en Lumens Eindhoven: Adviseren over en begeleiden van een ‘whole scale change’ aanpak gericht op organisatieontwikkeling. Intern binnen de eigen organisatie en in de samenwerking met partners. Geen focus op organisatorische interventies, maar een beweging op gang brengen waarbij de concrete vraagstukken in het werk van de medewerkers centraal staan. Organisatieontwikkeling van binnenuit.
 • Universitaire Medische Centra: Begeleiden van het proces voor versterking van de samenwerking tussen leiders op de verschillende UMC’s en verbreden van de aanpak die moet leiden tot duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 • Actiz: Begeleiding van een proces waarmee de Thuisbegeleiding visie en strategie ontwikkelt op de vraag hoe zij partner is in de nieuwe samenwerkingsverbanden.
 • Gemeente Utrecht: met bewoners en professionals een nieuwe aanpak ontwikkelen voor de wijkaanpak in Overvecht ‘De Versnelling’. Opgavengericht werken, bouwen aan allianties en coalities, ‘de bedoeling’ en de bewoners centraal.
 • PUM Netherlands senior experts: Begeleiden van een organisatieontwikkeling en aanscherping van de koers van de organisatie.
 • Gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten: evalueren samenwerking in de bedrijfsvoering met behulp van methode storytelling. Advies en begeleiding bij vervolgstappen voor verstevigen samenwerking tussen deze 4 gemeenten.
 • UU, UvA: verbindend samenwerken in een matrixstructuur.
 • Voor Avicenna Academie voor Leiderschap: moderator en gastdocent voor leiderschapsprogramma’s.

Coaching

 • Ministerie van V&J: Teamcoaching bij het duiden en constructief inzetten van de resultaten van het personeelstevredenheidsonderzoek.
 • Woningcorporatie Portaal Leiden: Teamcoaching van het management in de transitie naar een nieuwe organisatiecultuur.
 • Gemeente Tiel: Teamcoaching van het managamentteam bij organisatieontwikkeling.
 • Individuele coaching van managers, directeuren en bestuurders bij verschillende organisaties.
 • PA (Personal Advisor) for a day voor directeuren en bestuurders. 

Gespreksleiding en procesbegeleiding

 • Gemeente Utrecht: Organiseren en voorzitten landelijke (gelegenheids)denktank van nationale deskundigen op het gebied van prostitutie en mensenhandel, om maatregelen en scenario’s te verkennen voor ‘schoon’ ondernemerschap in de raamprostitutie.
 • Gemeente Utrecht: Begeleiden co-creatieproces voor nieuw model voor advisering, cliëntparticipatie en belangenbehartiging in het sociaal domein.
 • Metropoolregio Amsterdam: Voorbereiden en voorzitten van creatieve en inspirerende conferenties voor bestuurders om te komen tot kennisuitwisseling en afspraken voor een energieneutrale regio in 2040.
 • Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur: Ontwerpen en begeleiden van expertmeeting en dialoog. De opbrengst gebruikt de RLI als input voor het opstellen van adviezen aan het kabinet en het parlement.
 • Leger des Heils: Voorzitten beheergroep van bewoners en Leger des Heils voor een leefbare en veilige buurt met en rond een laagdrempelige opvangvoorziening. Begeleiding team- en directiedagen.
 • Woningcorporatie Bo-Ex: Leiden van het overleg over renovatie tussen Bo-Ex en een bewonerscommissie.
 • Woningcorporatie Mitros: Als onafhankelijk gespreksleider de samenwerkingskansen tussen huurderskoepels verkennen en de samenwerking tussen Mitros en huurdersorganisaties evalueren.
 • Gemeente Wijdemeren: Gespreksleiding van bijeenkomsten van het College van B&W met inwoners plannen voor gemeentelijke fusie.
 • Dagvoorzitterschap bij conferenties over nieuwe vormen van medezeggenschap, eigentijds toezicht en nieuwe vormen van energie.
 • Gemeente Soest: Gespreksleiding van focusgesprekken met stakeholders om te komen tot een nieuw horecakader voor het buitengebied.
 • Gemeente Utrecht: Gespreksleiding van bijeenkomsten met inwoners en stakeholders voor de herinrichting van de invalswegen naar het centrum, opwaardering randweg, Utrecht Science Park.
 • Onafhankelijk voorzitter van de Utrechtse Stuurgroep Huren, bestaande uit de bestuurders van de 5 corporaties, de wethouder Wonen en de huurdersvertegenwoordiging.
 • Onafhankelijk voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Samenwerkingsafspraken (voor de Volkshuisvesting) in Amsterdam. Overleg tussen de bestuurders van de gemeente Amsterdam, bestuurders corporaties en de huurderskoepels.
 • Amsterdam: begeleiding proces nieuwe Samenwerkingsfspraken 2024 – 2028 (bestuurders van de gemeente Amsterdam, bestuurders corporaties en de huurderskoepels)..

Participatie

 • Gemeente Zutphen: Plan maken voor een cultuurcluster voor efficiency en een impuls aan kunst, cultuur, toerisme en economie. Ontwerpen en begeleiden van een proces om in samenspraak met raad en samenleving varianten-op-hoofdlijnen te ontwikkelen die tegemoet komen aan de belangrijkste knelpunten.
  Vervolg: Proces ontwerpen en begeleiden om in samenspraak met de samenleving invulling te geven aan een definitieve variant voor het organiseren van het kunst- en cultuurcluster.
 • Gemeente Utrecht: Voor het projectmanagementbureau projectmanagers opleiden en toerusten voor het leiden van bewonersavonden en het organiseren van participatie.
 • Gemeenten Dordrecht, Utrecht en Soest: Opleiding burgerparticipatie en interactief werken voor directies, colleges, raden, projectmanagers, jonge talenten en beleidsmedewerkers van de gemeente. Nut en noodzaak van participatie, verankering in de organisatie, procesvaardigheden, methoden en werkvormen.
 • Woningcorporatie Waterweg Wonen: Begeleiding van een leer- en ontwikkeltraject voor het toerusten van de medewerkers voor het versterken van de informele huurdersparticipatie.
 • Provincie Gelderland: Doorlichting wijkaanpak in 22 Gelderse steden op organisatie, samenwerking en resultaten. Wat zijn de vernieuwende slimme arrangementen, die dynamiek en resultaat opleveren? Hoe benut je de kracht die in buurten, wijken en kernen schuilt? (Zie ook de publicatie APK Wijkbeleid.)
 • Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuideramstel: Ontwerpen en begeleiden van een zeer interactief en creatief proces met bewoners, ondernemers, winkeliers en maatschappelijke organisaties om te komen tot een toekomstvisie op Buitenveldert.
 • Gemeente Rotterdam, deelgemeente Prins Alexander: Ontwerpen en begeleiden van proces voor de totstandkoming van een toekomst- en een gebiedsvisie op Prins Alexander.
 • Gemeente Apeldoorn: Ontwerpen en begeleiden van proces om te komen tot een toekomstagenda voor Apeldoorn Zuid.
 • Gemeente Utrecht: Begeleiden van participatie bij het maken van herinrichtingsplannen voor de Voorstraat, Wittevrouwentraat, Nachtegaalstraat, Burgemeester Reigerstraat, voetgangersgebied Binnenstad en Rijnsweerd.

Innovatie en creatief denken

 • Gemeente Amsterdam: Advies over innovatief aanbesteden en stakeholdermanagement.
 • Het Innovatienetwerk: Ontwerpen en begeleiden van het proces om met de stafleden voorbij hun vaste denkpatronen te komen. Met inzet van Large Scale Interventies. Nieuwe manieren van denken en kijken ontlokken om tot vier absoluut unieke agendapunten voor de innovatieagenda van het Ministerie van LNV te komen.
 • Gemeenten Katwijk en Emmen: Op maat ontwerpen en begeleiden van een proces waarin het managementteam van de gemeente, met behulp van instrumenten als storytelling en innovatief denken, de gemeentelijke visie concretiseert.
 • Deskundigheidstraining Creatief Denken: In company voor oa Werkgeversorganisatie in de Sport, NISB, ROC’s, gemeenten Rotterdam en Hilversum. Twee keer per jaar op open inschrijving op landgoed ISVW.

Programmamanagement

 • Gemeente Harderwijk: Invoering van programmatisch werken in de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Opleiding van twaalf programmamanagers middels een leergang en coaching on the job.
 • Gemeente Doetinchem: Leertraject programmatisch werken in de wijkaanpak.
 • Doenja Utrecht: Doelen, inspanningen en middelen van deze welzijnsorganisatie met elkaar in lijn brengen.
 • PUM Netherlands Senior Experts: Project- en programmamanagement.

Simulatie

 • Doenja Utrecht: serious game om de principes van Vernieuwend Welzijn te ervaren: “Niet zorgen voor …, maar zorgen dat …” (één dag, 170 medewerkers).
 • Lumens Eindhoven: Serious game over zelfsturende wijkteams, samenwerken en Vernieuwend Welzijn (drie dagen, 300 medewerkers).
 • Gemeente Tiel: Met de gemeenteraad, over de rollen en manier van werken van de raad.
 • Gemeente Hilversum: Met de ambtelijke organisatie, serious game over integraal werken.
twitterlinkedinby feather